Watermonitoring

Meten is weten

Avallo is gespecialiseerd in het meten van kwantiteit en kwaliteit van grondwater, oppervlaktewater, en water in gesloten systemen. Hiervoor ontwerpen, maken en installeren wij (grond)watermeetnetten en (oppervlakte)watermeetpunten. Deze worden voorzien van passende meetapparatuur om elke gewenste parameter te meten. De verzamelde data is realtime beschikbaar via ons online portal VeldOffice.

Monitoring grondwaterstand

Waterkwantiteit

Het monitoren van de grondwaterstand is essentieel voor het behoud en beheer van natuurgebieden, het reguleren van waterbronnen, het voorkomen van wateroverlast en het beschermen van gewas, natuur, infrastructuur en bebouwing.
Natuurlijke en menselijke invloeden veroorzaken veranderingen in de stand van het grondwater. Denk aan droogte door klimaatveranderingen, drainage- en infiltratiesystemen voor voedselproductie of bemalingen bij bouwprojecten. Deze veranderingen kunnen leiden tot grote schade. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Bij het verlagen van de grondwaterstanden in klei en veengebieden ontstaat klink en zetting waardoor het maaiveld zakt met alle gevolgen van dien.
  • Bij het verhogen van grondwaterstanden wordt grond drassig en minder toegankelijk voor machines en landbouwvoertuigen.
  • Monumentale bomen verdragen grondwaterstanden slecht en worden ziek en verzwakken.
  • Onttrekken en dus verlagen van grondwaterstanden tast de grondwatervoorraad aan, deze is dan niet meer beschikbaar voor landbouw, natuur en stad. Planten verdrogen en in de hete zomers neemt de verhitting alleen maar toe.
  • Verkeerd gedimensioneerde infiltratievoorzieningen raken snel vol tijdens hevige regenval, water op straat is hier een gevolg van.

 

Aquaqualis

Het is dan ook van belang om het effect van natuurlijke invloeden en menselijke ingrepen op de grondwaterstand te blijven bewaken.
Avallo levert hoogwaardige oplossingen en maatwerk om de waterkwantiteit te monitoren. Van enkele peilbuis tot aan compleet grondwatermeetnet. Met meetinstrumenten, voorzien van goede kwaliteit sensoren, om elke gewenste parameter te meten. Zoals debiet, bodemvocht, neerslag of beweging. Wat u ook nodig heeft, wij realiseren een passende meetoplossing!

Monitoring kwaliteit oppervlaktewater en water in gesloten systemen

Waterkwaliteit

Toezicht houden op de waterkwaliteit is noodzakelijk voor het beschermen van de volksgezondheid, het behoud van ecosystemen, het beheer van drinkwaterbronnen en het verminderen van menselijke impact op het milieu.
Er zijn diverse oorzaken vanuit mens en natuur die invloed hebben op onze waterkwaliteit, zoals landbouw- en industriële activiteiten, onvoldoende gezuiverd rioolwater en overstromingen door klimaatveranderingen. Om schade aan zowel mens als natuur te voorkomen is het belangrijk om de kwaliteit van het water constant te meten.

Avallo biedt innovatieve standaard en maatwerk oplossingen om de kwaliteit van oppervlaktewater en water in gesloten systemen te meten. Oók als de locatie moeilijk toegankelijk is kunnen wij een meetopstelling installeren die autonoom continue waterkwaliteitsmetingen uit kan voeren. De meetopstellingen kunnen worden voorzien van elke type sensor om onder andere zuurstof, geleidbaarheid, troebelheid, PH of nutriënten te meten. Welke parameters u ook wilt meten Avallo ontwerpt, maakt en installeert een meetopstelling op maat.

Specials monitoring

Ook voor een niet alledaagse meetvraag kunnen wij een meetopstelling op maat ontwerpen, maken en installeren.
Onlangs hebben we bijvoorbeeld een klantspecifieke oplossing ontwikkeld naar aanleiding van een vraagstuk over verdroging. Voor deze opdrachtgever hebben we een primair meetnet voor bodemvocht ontworpen en aangelegd.
Neem ook voor uw bijzondere meetvraag gerust contact met ons op. Samen met u brengen we uw meetvraag in kaart, en bepalen we welke sensoren en opstellingen het beste aansluiten bij uw meetvraag. Hierbij kunnen wij elk gewenst onderdeel maken en leveren. Ook is het mogelijk om samen te werken met uw eigen leveranciers, en deze onderdelen te integreren in de oplossing.

Share This