Het veld vertelt

Het belang van het verzamelen van waterdata

Goed luisteren naar wat het veld en het (grond)water vertelt, is broodnodig. We kunnen er namelijk uit afleiden welke maatregelen we het beste kunnen treffen voor effectief waterbeheer of natuurherstel. En welke keuzes we het beste kunnen maken als het gaat om duurzame landbouw, milieu- en mensvriendelijke ruimtelijke planning of hydrologisch neutraal bouwen.
Als Avallo zijn wij voor onze klanten de oren en ogen in het veld. We meten en verzamelen offline en online alle bodem en water data in het veld, óók op minder toegankelijke plekken. Met grondwatermeetnetten, omgevingsonderzoek, grondwateronderzoek en bodemonderzoek brengen we ieder facet van de omgeving en het (grond)water in kaart.

Het veld vertelt. En dat zijn verhalen waar wij als hydrogeologen graag naar luisteren. Want vooral het vlak waar lucht, aardbodem, oppervlaktewater en grondwater elkaar raken herbergt een schat aan informatie. Vegetatie, bodemeigenschappen, grondwaterstroming en grondwaterfluctuatie vertellen ons namelijk hoe het gesteld is met het (grond)watersysteem. We kunnen er uit afleiden hoe het met de natuurlijke conditie van de omgeving is gesteld. Maar het laat óók zien welke impact natuurlijke en menselijke invloeden op het grondwater hebben gehad.
In het begin van de grootschalige ontginningen en stedenbouw heeft de mens water afgevoerd om het landgebruik te veraangenamen. Tegenwoordig hebben we met een ander weertype te maken waardoor water steeds schaarser wordt. Dit heeft gevolgen voor de natuur, de voedselvoorziening en het klimaat. Zo wordt het bijvoorbeeld steeds warmer in steden en dorpen.
De invloed van water, en de kennis en techniek om het water vast te houden is in deze tijd dan ook van groot belang. Met duurzaam (grond)waterbeheer kunnen we de natuur helpen herstellen, boeren helpen om de voedselproductie te verduurzamen en optimaliseren, en kunnen we door te vergroenen koelte stimuleren in steden en dorpen.
Empathie met de vraag, én goed luisteren naar wat het veld en het (grond)water vertelt is dus broodnodig. Want zo weten we bijvoorbeeld welke maatregelen we moeten treffen voor effectief waterbeheer of natuurherstel. En welke keuzes we het beste kunnen maken als het gaat om duurzame landbouw, milieu- en mensvriendelijke ruimtelijke planning of hydrologisch neutraal bouwen.
Weten wat er speelt in bodem, (grond)water en natuur is voor overheden, natuurbeheerders, waterschappen, ruimte ontwikkelaars en (agrarisch) ondernemers) dan ook van het grootste belang.
Als Avallo zijn wij de oren en ogen in het veld. We meten en verzamelen offline en online alle bodem en water data in het veld, óók op minder toegankelijke plekken. Met grondwatermeetnetten, omgevingsonderzoek, grondwateronderzoek en bodemonderzoek brengen we ieder facet van de omgeving en het (grond)water in kaart. Alle gegevens komen vervolgens overzichtelijk samen in een online omgeving op maat, ons Veldapps portaal. Met een druk op de knop is er altijd inzicht in de actuele toestand van bodem, (grond)water en natuur. En is er in één oogopslag zicht op de voorraad water in de grond, en hoeveel water er beschikbaar is.
Op basis van deze gegevens kunnen inschattingen gemaakt worden over de te verwachten droogte, zodat bepaald kan worden welke maatregelen het beste ingezet kunnen worden om waterdoelen te behalen. Zo zorgen we dat de natuur meer water ter beschikking heeft om natuurlijke processen te verbeteren, kunnen we slimmer water geven aan plant en dier voor een duurzamere voedselproductie, en het klimaat beheersen door vergroening in steden en dorpen te stimuleren.

Veldoffice portaal

Avallo heeft sinds 2020 een eigen online applicatie voor grondwaterdata. In ons VeldOffice portaal maken we grond- en oppervlaktewatermeetpunten en de bijbehorende (grond)waterdata inzichtelijk.

In het portaal kunt u onder andere de volgende informatie vinden:

 

 • geografische kaart, luchtfoto of 2D kaart met meetlocaties;
 • signalering voor validatie van de datareeksen;
 • signalering voor interventiewaarden;
 • alarminstellingen voor Email of SMS;
 • periodieke controle metingen (handpeilingen);
 • per meetpunt een grafiek met waterstanden;
 • actuele grondwaterstanden;
 • gemiddelde hoogste en laagste waterstand (RXG);
 • neerslaggegevens op meetnetniveau;
 • relevante metadata zoals X Y coördinaten, plaatsingsdatum en putgegevens, hoogte bovenkant;
 • peilbuis/maaiveld, materialen en diameter van de buis;
 • boorprofielen (NEN ISO 14688) met locatiefoto’s.
Veldoffice

Uw voordelen binnen ons portaal

Veldoffice

Ons portaal biedt u overzicht en gemak:

 

 • éen systeem voor alle data;
 • data validatie met ArtDiver;
 • meerdere meetpunten selecteren en samenvoegen in één grafiek;
 • boorprofielen naast elkaar bekijken;
 • alle verplichte registratie voor de BRO handig bij elkaar in uw dashboard;
 • direct aanleveren van GWS-, putten- en boorbeschrijvingen (NEN ISO 14688) aan de BRO na autorisatie;
 • realistisch en betaalbaar;
 • onafhankelijk portaal en onafhankelijke apparatuur;
 • monitoring is bij ons altijd maatwerk. Wij kunnen elke gewenste parameter meten om waterkwantiteit en -kwaliteit te monitoren. Zoals neerslag, bodemvocht, temperatuur of debiet. Vraag ons gerust om een vrijblijvende offerte op maat.

DeWatermeter

Zorgvuldig grondwaterstanden opnemen en verwerken is een tijdrovende aangelegenheid. Met DeWatermeter kan snel en op ieder moment alle gegevens van de meetpunten worden getoond. DeWatermeter ontsluit zowel online (telemetrische) als handmatige data. Ook is het mogelijk om online handmetingen in te voeren.

De grondwaterstanden worden in een grafiek weergegeven samen met een boorbeschrijving, een kaart met de ligging, een foto en de peilbuisgegevens. Grafieken en data kunnen vanaf de website gemakkelijk worden gedownload.

Het online portaal DeWatermeter.nl is speciaal ontwikkeld zodat klanten de beschikking hebben over specifieke exportmogelijkheden voor projectgebonden data. Een van de exportmogelijkheden is HydroMonitor, die in het programma Menyanthes in te lezen is.
De watermeter is daardoor ook zeer geschikt voor natuurherstelprojecten in de Natura 2000 gebieden.

Met DeWatermeter kunnen naast grondwaterdata ook gegevens met betrekking tot neerslag bodemvocht, EC en temperatuur worden ontsloten.

Velddata
Share This