Grondwatermanagement

Adviseren & beheren

Grondwatermanagement gaat verder dan het verzamelen van data en het monitoren van grondwaterstanden. Zoekt u oplossingen die de wateroverlast als gevolg van een extreme plensbui tegengaan? Bent u benieuwd of uw natuurherstelplan effectief is? Of wilt u weten waar u rekening mee moet houden bij het opstellen van uw bestemmingsplan? Avallo Advies helpt!

Data verzamelen & monitoren

Een goed onderbouwd grondwatermanagement begint bij het verzamelen en monitoren van data uit een of meerdere grondwatermeetnetten. Avallo advies legt deze voor u aan en maakt de verzamelde data voor u toegankelijk in een speciale applicatie of via de Watermeter.nl. Maar, Avallo advies doet meer!

Indien gewenst, ontvangt u een concreet advies waarin alle verzamelde data vanaf het land, vanuit het water en vanuit de lucht verwerkt zijn. U krijgt inzicht hoe het met de natuurlijke conditie van de omgeving gesteld is. En welke maatregelen bijdragen om het grondwaterpeil te beheren, de natuur te herstellen of invasieve exoten te bestrijden.

Met Avallo advies diept u de verzamelde data en benodigde onderbouwing net wat verder uit. Letterlijk en figuurlijk.

Grondwatermanagement & natuurherstelplannen

Op gebied van Hydrogeologie (of geohydrologie) en systeemecologie treft u in de mensen van Avallo advies ervaren en kundige sparringpartners. Hun expertise is het onderzoeken van grondwaterstromen, grondwaterstanden, bodembeschrijving en vegetatie voor een hydrogeologische systeemanalyse. Het verbindt het wetenschappelijk oog voor de bodem, het water en de natuur.

Een drone die de omgeving in kaart brengt, het monitoren van grondwatermetingen en bodemonderzoek met een boorbeschrijving vervolmaken het plaatje. Het is de basis van het voorstel dat u ontvangt en waarmee u uw grondwatermanagement of natuurherstelplan effectiever inricht. Hoe specifieker de data, hoe inzichtelijker het voorstel, hoe concreter het kostenplaatje.

Al met al ontvangt u dus een nauwkeurig, overzichtelijk en met onderzoeksresultaten onderbouwd rapport met daarin een beschrijving van mogelijk te nemen maatregelen. En u leest waarom eerder genomen maatregelen al dan niet het gewenst effect opleveren.

Zo’n adviesrapport helpt bij de keuzes voor, vastlegging of realisatie van:

  • natuurherstelplannen
  • bestemmingsplannen
  • infiltratieberekeningen
  • hydrologisch neutraal bouwen
  • natuurbegraven
  • ecohydrologische systeemanalyses
  • klimaatadaptatie.

Zoekt u specifiek systeemecologisch advies? Bel of mail Avallo!

KLIMAATADAPTIE

Het klimaat verandert: weertypen worden extremer en grilliger. Dat leidt regelmatig tot wateroverlast of droogte. Overheden en de samenleving bereiden zich steeds grondiger voor op deze veranderingen. Bijvoorbeeld door klimaatbestendig en waterrobuust te bouwen. Om zo de schade van extreme weertypen zoveel mogelijk te beperken.

U kunt terecht bij Avallo advies voor gerichte tips en adviezen over uw waterbeheermanagement. Denk hier bijvoorbeeld aan het opvangen en opslaan van overtollig regenwater in (ondergrondse) waterbassins die de wateroverlast beperken. En die in drogere perioden benut worden om het grondwater(niveau) te herstellen.

Een ander voorbeeld van slim waterbeheer waar Avallo advies u bij kan helpen, is de slimme adaptieve waterbeheer extender (SAWAX). Lokaal (grond)watermanagement waarbij het waterpeil praktisch en op ogenschijnlijk eenvoudige wijze wordt beheerd en gereguleerd.

Share This